Skip to main content

Bashkitë, kredi nëpër banka – Stoku i borxhit të qeverisjes vendore në fund të vitit 2020 rreth 4.2 milionë dollarë

Të Tjera