Skip to main content

Paketa e re fiskale, 7 ligjet që pritet të ndryshojnë. Nga taksa e pasurisë, akciza, procedurat te ndarja e tatimfitimit me tatimin mbi të ardhurat

Të Tjera