Skip to main content

Të punësuarit, ja si mund të kontrolloni online deklarimin e kontributeve për pension. Dokumentet që ju kërkohen dhe hapat që ndiqni

Të Tjera