Skip to main content

Hiqen gjobat për mospagim të kësteve të Tatimit mbi Fitimin! Tatimet: Ata që i kanë paguar, do u llogariten si pagesë kësti e radhës  

Të Tjera