Skip to main content

2021, sigurimet e pronës dhe shëndetit, modeste – Portofoli i pasurive të paluajtshme zë vetëm 19.3% të totalit,  jeta e shëndeti 13.3%

Të Tjera