Skip to main content

1 në 4 amerikanë është i papunë! – Gjithsej 43 milion individë kanë paraqitur kërkesën për përfitimet e papunësisë

Të Tjera